Kinh Bát nhã hạnh, Kinh Ba cánh cửa giải thoát (09.04.1998-01.05.1998)

Kinh Bát nhã hạnh, Kinh Ba cánh cửa giải thoát (09.04.1998-01.05.1998)

Thể loại: Pháp thoại

Kinh Bát nhã hạnh, Kinh Ba cánh cửa giải thoát (09.04.1998-01.05.1998)

Kinh Bát nhã hạnh phần 1

Pháp thoại ngày 09 tháng 04 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

 

 

Kinh Bát nhã hạnh phần 2

Pháp thoại ngày 12 tháng 04 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh Bát nhã hạnh phần 3

Pháp thoại ngày 16 tháng 04 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh Bát nhã hạnh phần 4

Pháp thoại ngày 16 tháng 04 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh Ba cánh cửa giải thoát phần 1

Pháp thoại ngày 28 tháng 04 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh Ba cánh cửa giải thoát phần 2

Pháp thoại ngày 01 tháng 05 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Kinh Bát nhã hạnh, Kinh Ba cánh cửa giải thoát

Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 8