Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 6 – Kinh Bốn lĩnh vực quán niệm

Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 6 - Kinh Bốn lĩnh vực quán niệm

Thể loại: Pháp thoại

Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 6 – Kinh Bốn lĩnh vực quán niệm

Kinh Bốn lĩnh vực quán niệm phần 1

Pháp thoại ngày 12 tháng 02 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh Bốn lĩnh vực quán niệm phần 2

Pháp thoại ngày 15 tháng 02 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh Bốn lĩnh vực quán niệm phần 3

Pháp thoại ngày 19 tháng 02 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh Bốn lĩnh vực quán niệm phần 4

Pháp thoại ngày 22 tháng 02 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh Bốn lĩnh vực quán niệm phần 5

Pháp thoại ngày 25 tháng 02 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Quán chiếu vô đức niết bàn

Pháp thoại ngày 26 tháng 02 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Kinh Bốn lĩnh vực quán niệm, Quán chiếu vô đức niết bàn