Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 5 -Hướng về kính lạy

Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 5 -Hướng về kính lạy

Thể loại: Pháp thoại

Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 5 -Hướng về kính lạy

Hướng về kính lạy phần 1

Pháp thoại ngày 29 tháng 01 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Hướng về kính lạy phần 2

Pháp thoại ngày 29 tháng 01 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh (tiếp)

Kinh Bát đại nhân giác

Pháp thoại ngày 5 tháng 02 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

 

Bài tụng hạnh phúc

Pháp thoại ngày 08 tháng 02 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Hướng về kính lạy, Kinh Bát đại nhân giác, Bài tụng hạnh phúc