Mười nguyện Phổ hiền (21.12.1997-15.01.1998)

Mười nguyện Phổ hiền (21.12.1997-15.01.1998)

Thể loại: Pháp thoại

Mười nguyện Phổ hiền (21.12.1997-15.01.1998)

Quy nguyện

Pháp thoại ngày 21 tháng 12 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Quay về nương tựa

Pháp thoại ngày 04 tháng 1 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

10 nguyện Phổ hiền phần 1

Pháp thoại ngày 08 tháng 01 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

10 nguyện Phổ hiền phần 2

Pháp thoại ngày 08 tháng 01 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh (tiếp)

Quay về nương tựa

Pháp thoại ngày 11 tháng 01 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Lời nguyền của 4 vị Bồ tát

Pháp thoại ngày 15 tháng 01 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Quy nguyện, Quay về nương tựa, 10 nguyện Phổ hiền, Lời nguyền của 4 vị Bồ tát

Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 3