An Cư Kết Đông (09.11.2006-18.12.2006)

An Cư Kết Đông (09.11.2006-18.12.2006)

Thể loại: Pháp thoại

An Cư Kết Đông (09.11.2006-18.12.2006)

Chánh Niệm - Con Đường Giải Thoát

Pháp thoại ngày 09 tháng 11 năm 2006, Thầy Thích Nhất Hạnh

Liệng Sợi Tơ Sen Trói Mãnh Hổ

Pháp thoại ngày 07 tháng 12 năm 2006, Thầy Thích Nhất Hạnh

Đại Gới Đàn Văn Lang - Truyền Giới Nam Khất Sỹ

Pháp thoại ngày 18 tháng 12 năm 2006, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Chánh Niệm – Con Đường Giải Thoát, Liệng Sợi Tơ Sen Trói Mãnh Hổ, Đại Gới Đàn Văn Lang – Truyền Giới Nam Khất Sỹ.