An Cư Kết Đông (16.11.2005-28.01.2006)

An Cư Kết Đông (16.11.2005-28.01.2006)

Thể loại: Pháp thoại

An Cư Kết Đông (16.11.2005-28.01.2006)

Lễ Đối Thú An Cư

Ngày 16 tháng 11 năm 2005

Bình Thơ

Ngày 28 tháng 01 năm 2006

Từ khoá: Lễ Đối Thú An Cư, Bình Thơ