Hộ niệm Sư Bà Hải Triều Âm

Thể loại: Thư thầy

Hộ niệm Sư Bà Hải Triều Âm

Lên đường rong chơi

Hải triều vọng tiếng trùng dương

Cát tường lan nở giữa vườn quê hương

Mây lành tích tụ muôn phương

Dòng sông nay đã lên đường rong chơi

_ Nhất Hạnh _