Trả về cho non sông

Thư ngày 18.07.1974 Ngày 18 tháng 07 năm 1974,Các em tác viên Thanh niên Phụng sự xã hội, Hồi sáng tôi có đọc một lá thư từ nhà gửi qua, tỏ vẻ lo lắng về “cuộc đất” của trường. Mỗi lần có tai nạn xảy ra cho trường là những lo lắng về địa lý … Đọc tiếpTrả về cho non sông