Những giọt không

Thể loại: Tập Thơ

Những giọt không

mát lòng, nhờ

những giọt không

bỗng đâu thuyền đã

sang sông

tới bờ!

cát mềm, bãi vắng

nguyền xưa…

Anh Võ Đình và chị Teo Savory (giám đốc nhà xuất bản Unicorn Press) đã dịch bài này ra Anh văn và cho đăng ở tạp chí Paintbrush số 4, năm 1975, Wyoming, Hoa Kỳ. Bản Anh văn như sau:

Drops of nothingness

my heart is cooled

by drops of nothingness

suddenly I see

my boat has crossed the river

and already reached the other shore!

soft sand, empty beach

old promises  . . .