Kim Cương thỉnh

Thể loại: Tập Thơ

Kim Cương thỉnh

Làm sao vượt sinh tử

Đạt được thân Kim Cương ?

Tu tập theo lối nào

Quét được muôn huyễn tướng ?

Xin Bụt đem lòng thương

Mở bày kho bí tạng

Vì tất cả chúng con

Đem pháp mầu diễn xướng !