Hương quỳnh

Thể loại: Tập Thơ

Hương quỳnh

Trời khuya còn tịch tĩnh

Vũ trụ ngát hương quỳnh

Sao Mai vừa mới hiện

Anh Vũ gọi bình minh