Đi chơi

Thể loại: Tập Thơ

Đi chơi

Đi chơi chốn bản môn

Nên đi bằng hai chân

Không nên đi bằng đầu

Đi bằng đầu sẽ lạc

Đi chơi chốn bản môn

Tay ta nắm tay Người

Ngàn xưa và ngàn sau

Trở về chung một lối.