Đầu núi

Thể loại: Tập Thơ

Đầu núi

Bụt hiện hoa hàm tiếu

Pháp ca dòng suối trong

Ta bà thành tịnh độ

Đầu núi áng mây hồng