Chứng nhân còn đó

Thể loại: Tập Thơ

Chứng nhân còn đó

hoả châu sáng trên trời

em bé vỗ tay reo

nhưng tiếng súng đã nổ

tiếng cười tắt theo

và chứng nhân còn đó

Đầu đề bài này Le Témoin Reste đã được chọn khi chúng tôi cho in tập thơ của thầy bằng Pháp văn năm 1973. Tập này do Pierre và Neige yêu cầu in để bán tại các đại nhạc hội do hai người tổ chức trên nhiều thành phố nước Pháp, lạc quyên giúp cô nhi Việt Nam. Bản Pháp văn chị Michèle Chamant dịch như sau:

Le temoin reste

des bombes flamboyantes
illumient le ciel noir,
un enfant applaudit;
it rit.
j’entends le son des canons
et le rire meurt.
mais le témoin reste.