Bát nhã

Thể loại: Tập Thơ

Bát nhã

nắng là lá cây xanh

lá cây xanh là nắng

nắng chẳng khác lá xanh

lá xanh chẳng khác nắng

bao nhiêu hình sắc kia

cũng đều như vậy cả