Bảo tích

Thể loại: Tập Thơ

Bảo tích

Tìm ra được lối cũ

Tìm ra được lối cũ

Trong rừng thiêng vắng người

Dẫn về kho Bảo Tích

Thỏa tình ta rong chơi.