MCU và Làng mai Thái 2011

MCU và Plumvillage - Thai Lan Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Viện trưởng Maha Chulalongkorn ký hợp tác Thiền sư Thích Nhất Hạnh trao tặng MCU bức thư pháp Viện trưởng MCU trao quà kỉ niệm cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh