Các khoá giảng pháp

Các khóa giảng an cư kiết đông 1988 – 1989 Duy Thức Tam Thập Tụng (Thirty Verses on Consciousness) 1989 – 1990 Đại Tạng Nam Truyền liên hệ tới A Hàm (Nikāyas with reference to Āgamas) 1990 – 1991 Đại Tạng Bắc Truyền I (Mahāyāna sutras part 1)(kinh Đại Thừa trước Long Thọ) 1991 – 1992 Đại Tạng Bắc Truyền II (Mahayana sutras … Đọc tiếpCác khoá giảng pháp