Các khoá giảng pháp

Các khoá giảng pháp

Thể loại: Hoằng pháp

Các khoá giảng pháp

Các khóa giảng an cư kiết đông

1988 – 1989 Duy Thức Tam Thập Tụng (Thirty Verses on Consciousness)

1989 – 1990 Đại Tạng Nam Truyền liên hệ tới A Hàm (Nikāyas with reference to Āgamas)

1990 – 1991 Đại Tạng Bắc Truyền I (Mahāyāna sutras part 1)(kinh Đại Thừa trước Long Thọ)

1991 – 1992 Đại Tạng Bắc Truyền II (Mahayana sutras part 2)(kinh ĐT trước Long Thọ tt và sau Long Thọ) (Gồm các kinh Phật Mẫu Bảo ĐứcTạng, Bảo Tích, Duy Ma Cật, Pháp Hoa, Kim Cương, Hoa  Nghiêm)

1992 – 1993 Năm mươi bài tụng Duy Biểu (50 verses of Consciousness)

1993 – 1994 Trái tim của Bụt (The Heart of the Buddhist Teaching)

Thu 1994 Kinh Tam Di Đề (Samiddhi sutra)

1994 – 1995 Truyền Thống Sinh Động Thiền Tập 1 (The Living Traditions of Dhyana Practice, part I)

1995 – 1996 Truyền Thống Sinh Động Thiền Tập 2 (The Living Traditions of DhyanaPractice, II)

1996 – 1997 Truyền Thống Sinh Động Thiền Tập 3 (The Living Traditions of DhyanaPractice, III)

10- 1997 đến 03-1999 Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh (The Plum Village Chanting Book withCommentaries)

1999 – 2000 Nhiếp Đại Thừa Luận 1(The Compendium of Mahayana by Asanga- Mahayana Samgraha Sàstra, part I)

2000 – 2001 Nhiếp Đại Thừa Luận 2 (Mahāyāna Samgraha Śastra, part II)

2001 – 2002 Trung Quán Luận 1 (Madhyamaka Śastra, part I)

2002 – 2003 Trung Quán Luận 2 (Madhyamaka Śastra, part II)

Xuân 2003 Lâm Tế Lục 1 (Records of Master Linji, part I)

2003 – 2004 Lâm Tế Lục 2; 14 bài tụng Chỉ Quán; Cương Lĩnh Giới Luật (tại Lộc Uyển)

(Records of Master Linji, part II; The14 verses on Samatha and Vipasyana and Essentials of the Vinaya)

2004 – 2005 Dị Bộ Tông Luân Luận 1 (Samaya bhedavyūhocakra by Vasumitra, part I)

2005 – 2006 Dị Bộ Tông Luân Luận 2 Định đề giáo lý Làng Mai 1 (Samaya bhedavyūhocakra by Vasumitra, part II and the Dharma Theses of P.V, part I)

2006 – 2007 Định đề giáo lý Làng Mai 2(The dharma Theses of P.V, part II)

2007 – 2008 Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương (The Golden Lion Chapter by Fa Tsang)

2008 – 2009 Con Đường của Bụt (nền đạo đức toàn cầu)

2009 – 2010 Nghệ Thuật Hạnh Phúc (bộ Nghĩa Túc kinh)

2010 – 2011  Pháp cú Hán tạng

2011-12: Du già sư địa luận của thầy Vô Trước và Quán Sở duyên duyên luận của thầy Trần Na (Asanga’s Yogācārabhūmi-śāstra and Dignāga’s Ālambanaparīkṣāvṛtti )

2012-13: Tri kỷ của Bụt

2013-14: Duy biểu học (the Manifestation-Only teachings of Buddhism

Danh sách các khóa tu 21 ngày

1990 Reclaiming our True Freedom (Giành lại tự do) Satipattana sutra & Buddhist Psychology (Kinh Tứ Niệm Xứ & Tâm lý học Phật giáo)

1992 Vipassana – Mahayana (Thiền Minh sát – Đại thừa)

1996 The Heart of the Buddha (Trái tim của Bụt)

1998 The Path of Emancipation (Kinh An Ban Thủ Ý)

2000 The Eye of the Buddha (Con mắt của Bụt)

2002 The Hand of the Buddha (Bàn tay của Bụt)

2004 The Feet of the Buddha (Bàn chân của Bụt): tâm học duy thức

2006 The Breath of the Buddha (Hơi thở của Bụt)

2009 The path of the Buddha  (con đường của Bụt) Đạo đức toàn cầu

2012 The science of the Buddha (Nhà khoa học nắm tay nhà Phật học)

2014 What will happen when we die? (Cái gì xảy ra khi ta chết?)

Danh sách các khóa tu đặc biệt

Khóa tu cho giới cựu chiến binh Hoa Kỳ Tháng 09 – 1990 Washington D.C, USA

Khóa tu cho giới tâm lý trị liệu

  • 02-09.11.1997 Tại Florida, USA – Mở cửa Chuyển hóa và Trị liệu
  • 02-07.11.1998 Tại Regensburg, Zurich, Thụy Sỹ
  • Tháng 04 – 2002 Tại Làng Mai, Khóa tu cho các nhà tâm lý trị liệu nói tiếng Pháp

Khóa tu cho giới doanh thương 28.10 – 02.11.1999 Tại Làng Mai, Pháp quốc

Khóa tu cho người Do Thái và Palestin

  • Hè 2001
  • 10-2003 Tại Làng Mai – Peace Begin Here

Khóa tu cho dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ 12-14.09.2003 Tại thủ đô Washington D.C, USA

Khóa tu cho giới nhân viên công lực 24-29.08.2003 Protecting And Serving Without Stress And Fear Tại Madison, Wisconsin, USA

Khóa tu cho giới văn nghệ sĩ điện ảnh Hollywood 19-21.03.2004 Tại tu viện Lộc Uyển,

Khóa tu cho người da màu

  • 24-27.03.2004 Đề tài: Color Of Compassion
  • 06-09.09.2007 Tại tu viện Lộc Uyển,Escondido, California, USA

Khóa tu về Tâm học Phật giáo & Khoa học Thần kinh Não bộ 19-26.08.2006 Tại Làng Mai.