Di Lặc Nạn Kinh

Thể loại: Tàng kinh

Di Lặc Nạn Kinh

(Kinh Xa Lìa Sắc Dục)

Nghĩa Túc Kinh 7, Đại Tạng Tân Tu 198

Tương đương với kinh Tissametteyya Sutta (SN.814-823)1.    Vướng mắc vào sắc dục là căn nguyên của bao nhiêu si mê lỗi lầm, những cái này ngăn không cho mình tiếp tục đi tới trên con đường Đạo rộng thênh thang, Xin đức Thế tôn giáo giới cho chúng con, để chúng con có thể hành trì và lìa xa được mọi hệ lụy gây nên do sắc dục. (Sn. 814)

2.    Khi tâm ý đã bị ám ảnh bởi hình bóng một đối tượng ái dục thì chúng con thường quên mất lời truyền dạy của đức Thế Tôn. Chúng con đánh mất con đường chánh mà chúng con muốn đi, ngay cả những lúc còn ngủ nghỉ. Và chúng con cũng quên mất thứ tự trước sau trong công phu hành trì của chúng con. (Sn. 815)

3.    Người xuất gia là người đi một mình với cái tâm ban đầu, là khám phá cho ra được Chân Đế, nhưng sau đó một thời gian có thể đi ngược lại với lý tưởng của mình một khi vướng vào ái dục. Cũng như cỗ xe kia không còn chịu đi trên con đường thẳng mà bắt đầu lăn xuống hố, người xuất gia ấy không còn khả năng phân biệt được chánh tà. (Sn. 816)

4.    Ngày xưa vị ấy đã từng được tôn kính vì giá trị đạo đức của mình, nhưng bây giờ vị ấy đã đánh mất cái tốt đẹp đó. Thấy được sự thực này, ta phải quyết tâm tu tập, quyết tâm xa lìa con đường ái dục. ( Sn. 817)

5.    Ta hãy nên quán chiếu về cái lợi và cái hại của sắc dục, phải thấy được một khi đã vướng vào sắc dục thì ta sẽ đi về đâu. Phải lắng nghe những lời dạy tuệ giác liên hệ tới vấn đề này để mà đề cao cảnh giác. Phải thực tập chánh tư duy để thấy được những thống khổ và những hổ then mà sắc dục có thể đem lại cho ta. (Sn. 818)

6.    Cái hành của ta phải đi theo với cái thấy của ta. Phải học phép độc cư, đừng bao giờ để xảy ra sự chung đụng trái phép. Vướng vào sắc dục sẽ sinh ra tà loạn, khiến cho kẻ hành giả đánh mất đi tất cả cái năng lượng dũng mãnh của chính mình. (Sn. 819)

7.    Kẻ phạm giới luôn luôn mang theo trong lòng sự sợ hãi. Giây phút giao hoan ngắn ngủi, nhưng cái sợ hãi này phải mang lấy lâu dài. Đã trót vương vào cái lưới rồi, mình phải liên tiếp nói lên những lời gian dối không thật. (Sn. 820)

8.    Thấy được những hệ lụy gây nên do sự phạm giới, ta phải giữ  mình và đừng bao giờ tự phụ là mình đã giỏi. Phải kiên trì trên con đường sống độc cư của mình, khi đi cũng như khi về. Phải hướng về nẻo sáng mà đi, đừng bị tập khí si mê lôi kéo. (Sn. 821)

9.    Sống một mình để đi trên con đường hướng thượng tìm cầu chân lý, ta đã có con đường rồi nhưng ta không tự kiêu. Tuy chưa thực chứng được Niết Bàn, nhưng ta đã ở sát ngay bên cạnh Niết Bàn rồi. (Sn. 822)

10.    Nên phát khởi tâm nguyện vượt cao đi xa, không dừng lại ở cõi sắc và cõi vô sắc. Theo lời đức Thiện Thệ chỉ dạy, ta quyết tâm vượt ra ngoài cõi khổ, được như thế thì bao nhiêu cám dỗ sắc dục của cuộc đời cũng sẽ không làm gì được ta. (Sn. 823)

Note: (Sn: Sutta Nipata)


Di Lặc Nạn – Đệ Thứ Thất

1. Dâm dục trước nữ hình,
Đại đạo giải si căn
Nguyện thọ tôn sở giới
Đắc giáo hành viễn ác.

2. Ý trước dâm nữ hình,
Vong tôn sở giáo lịnh
Vong chánh trí thùy ngọa
Thị hành thất thứ đệ.

3. Bổn độc hành cầu đế
Hậu phản trước sắc loạn
Bôn xa vong chánh đạo
Bất tồn xả chánh tà.

4. Tọa trị kiến tôn kính
Thất hành vong thiện danh
Kiến thị đế kế học
Sở dâm viễn xả ly.

5. Thả tư sắc thiện ác
Dĩ phạm đương hà trí
Văn tuệ sở tự giới
Thống tàm khước tự tư.

6. Thường hành dữ tuệ hợp
Ninh độc mạc loạn câu
Trước sắc sanh tà loạn
Vô thế vong dũng mãnh.

7. Lậu giới hoài khủng bố
Thọ đoản vi bỉ phụ
Dĩ trước nhập la võng
Tiện khi xúc giang thinh.

8. Kiến phạm nhân duyên ác
Mạc thủ thân tự phụ
Kiên hành độc lai khứ
Thủ minh mạc tập si.

9. Viễn khả xúc tự xứ
Đế kiến vi thượng hạnh
Hữu hành mạc tự  kiêu
Vô ỷ nê hoàn thứ.

10. Viễn kế niệm trường hành
Bất dục sắc bất sắc
Thiện thuyết đắc độ thống
Tất thế dâm tự thục.

1.

婬 欲 著 女 形

大 道 解 癡 根

願 受 尊 所 戒

得 教 行 遠 惡

2.

意 著 婬 女 形

亡 尊 所 教 令

亡 正 致 睡 臥

是 行 失 次 弟

3.

本 獨 行 求 諦

後 反 著 色 亂

犇 車 亡 正 道

不 存 捨 正 邪

4.

坐 值 見 尊 敬

失 行 亡 善 名

見 是 諦 計 學

所 婬 遠 捨 籬

5.

且 思 色 善 惡

已 犯 當 何 致

聞 慧 所 自 戒

痛 慚 即 自 思

6.

常 行 與 慧 合

寧 獨 莫 亂 俱

著 色 生 邪 亂

無 勢 亡 勇 猛

7.

漏 戒 懷 恐 怖

受 短 為 彼 負

已 著 入 羅 網

便 欺 出 奸 聲

8.

見 犯 因 緣 惡

莫 取 身 自 負

堅 行 獨 來 去

取 明 莫 習 癡

9.

遠 可 獨 自 處

諦 見 為 上 行

有 行 莫 自 憍

無 倚 泥 洹 次

10.

遠 計 念 長 行

不 欲 色 不 色

善 說 得 度 痛

悉 世 婬 自 食


The Sutta on Metteya’s Question

Tissametteyya Sutta (Sn. 4-823)

The Absolute Truth Sutra #7, The Revised Taisho #198


1.    Sexual attachment is the source of much ignorance and many mistakes, which prevent us from continuing forward on the vast Path.  World Honored One, please teach us, so we may practice and leave the entanglements caused by sex.

2.    When the mind is haunted by the images of sexual desire then we usually forget the words taught by the World Honored One.  We lose the right path that we wanted to take, even for the time of sleeping and resting.  We also forget the orderliness of our daily practice.

3.    A monk or nun is a person that walks alone with a beginner’s mind, that can discover the Absolute Truth; but after that time perhaps he may go in the opposite direction of his ideal, when he is caught by sexual desire.  Like a carriage that won’t go straight on the straight path and starts to tumble, the monk or nun no longer has the ability to distinguish between right and wrong.

4.    In the past she was respected because of her virtue, but now she has lost those beauties.  Having seen this, we must be determined to practice and determined to leave the path of sexual desire.

5.    Let us contemplate on the beneficial and harmful consequences of sexual desire, and see where attachment will take us.  We must listen deeply to the wise teachings concerning this issue in order to be acutely alert.  We must practice right thinking to be able to see the suffering and shame that sex can bring.

6.    Our actions must reflect our insights.  We must learn to live alone and never allow inappropriate contact.  Sexual attachment will create disorder, causing the practitioner to lose all his energy and power.

7.    Breaking the precepts always brings fear into our heart.  The moment of intercourse is short, but that fear we carry for a long time.  Once caught in the net, we have to tell one lie after another.

8.    Seeing the entanglement created by the transgression of precepts, we must protect ourselves and never pride ourselves on being good.  We must hold onto the path of living alone, as we come and go.  We must go in the direction of light and not to be carried away by the habit energy of ignorance.

9.    Living alone in order to on the upward path of seeking the truth, we do have a path. Even if we have not yet realized Nirvana, we are very close to it.  But we must not be arrogant.

10.  Let us give rise to the aspiration to go far and high, not stop in the world of form or the world of formlessness.  Following the Buddha’s teaching, we are determined to liberate ourselves from the world of suffering; in this way the numerous temptations of sexual desire in life cannot do anything to us.