Duy biểu học

Lời nói đầu Thiền sư Thường Chiếu (thế kỷ thứ 12) đã nói “Khi ta hiểu rõ cách vận hành của Tâm thì sự tu tập trở nên dễ dàng”. Năm Mươi Bài Tụng Duy Biểu là cuốn sách về tâm lý và siêu hình học của Phật giáo, giúp cho chúng ta hiểu được … Đọc tiếpDuy biểu học

Giảng Kinh Xa Lìa Ái Dục

(Di Lặc Nạn Kinh)Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ bảy, Đại Tạng Tân Tu 198 tương đương với Tissametteyya Sutta, Sutta-Nipàta 814-823 Phần 1 (Đây là bài pháp thoại Thiền Sư giảng vào ngày 24.1.2010 tại thiền đường Hội Ngàn Sao, Xóm Hạ, Làng Mai.) Có một thầy trẻ đến đặt một câu hỏi với Đức Thế … Đọc tiếpGiảng Kinh Xa Lìa Ái Dục