Thích Từ Nghiêm

Thể loại: Thi kệ

Thích Từ Nghiêm

Từ bi bóng rợp che im mát
Nghiêm túc thân ngồi đại địa an
Không gian mở rộng về vô tận
Nguyện lớn tung lên cánh đại bàng.