Thích Quảng Hòa

Thể loại: Thi kệ

Thích Quảng Hòa

Quảng đại thần thông trong nếp áo
Hòa quang tiếp độ có cơ thần
Thu phóng một khi đà nắm vững
Ngồi trong tự tại dứt trầm luân.