Ngồi xuống

Thể loại: Thi kệ

Ngồi xuống

Ngồi Đây Dưới Cội Bồ Đề
Vững Thân Chánh Niệm Không Hề Lãng Xao