Chắp tay chào

Thể loại: Thi kệ

Chắp tay chào

Sen Búp Xin Tặng Người
Một Vị Phật Tương Lai