Chân Từ Nhãn

Thể loại: Thi kệ

Chân Từ Nhãn

Chân quán thanh tịnh quán
Từ nhãn nhìn chúng sanh
Thầy hay có linh dược
Không bệnh nào không lành.