Chân Tịnh Nhãn

Thể loại: Thi kệ

Chân Tịnh Nhãn

Chân thân là Phật độ
Tịnh nhãn chuyển ta bà
Trên bùn sen ngọc nở
Bến giác chở người qua.