Chân Tịnh Giới

Thể loại: Thi kệ

Chân Tịnh Giới

Chân tâm là ánh sáng
Tịnh giới cõi trang nghiêm
Pháp đăng soi nhật dụng
Ấn Bụt mãi lưu truyền.