Chân Thiện

Thể loại: Thi kệ

Chân Thiện

Chân ý không nề biên giới
Thiện căn ở tại lòng ta
Tình nghĩa hai bờ trọn vẹn
Chiếu soi đuốc sáng Phật đà.