Chân Thiện Căn

Thể loại: Thi kệ

Chân Thiện Căn

Chân tính vốn nguồn gia bảo
Thiện căn ở tại trong lòng
Tam bảo thuyền từ bảo hộ
Mặt trời rạng rỡ phương đông.