Chân Thành Tựu

Thể loại: Thi kệ

Chân Thành Tựu

Chân pháp chỉ là một
Thành tựu có muôn đường
Tâm từ trùm pháp giới
Gia nghiệp khéo thừa đương.