Chân Sinh

Thể loại: Thi kệ

Chân Sinh

Chân như là bản môn
Sinh diệt nào động tới?
Thức dậy sớm mai hồng
An nhiên không chờ đợi.