Chân Nguyệt Quang

Thể loại: Thi kệ

Chân Nguyệt Quang

Chân nhật phá mây sầu ám
Nguyệt quang tiếp xúc địa cầu
Tăng thân bước về một hướng
Ngàn đời ta vẫn còn nhau.