Chân Nguyện

Thể loại: Thi kệ

Chân Nguyện

Chân giải ý thâm diệu
Nguyện phát túc siêu phương
Cước lập bản môn địa
Ưng liễu thế vô thường.