Chân Nguyên

Thể loại: Thi kệ

Chân Nguyên

Chân giác không ngoài cõi diệu tâm
Nguyên lưu vằng vặc ánh trăng rằm
Lắng nghe được tiếng hoa đào nở
Sẽ thấy trần gian Bụt giáng lâm.