Chân Môn

Thể loại: Thi kệ

Chân Môn

Chân nghĩa hùng lực lớn
Môn lưu ngàn thuở truyền
Thân và tâm nhất quán
Diệu pháp thường có duyên.