Chân Lượng

Thể loại: Thi kệ

Chân Lượng

Chân quán luyện thành ngọc báu
Lượng từ che chở cho nhau
Cánh cửa vô sinh đã hé
Nhất tâm thành tựu đạo mầu.