Chân Học

Thể loại: Thi kệ

Chân Học

Chân pháp duy thân chứng
Học đạo cần nhất tâm
Rừng thiền muôn chim hót
Hoa nở hiện chân nhân.