Chân Hòa

Thể loại: Thi kệ

Chân Hòa

Chân tăng là vùng nương náu
Hòa bình tỏa rạng mai sau
Đại bàng xòe hai cánh rộng
Bóng che mát quả địa cầu.