Chân Hảo

Thể loại: Thi kệ

Chân Hảo

Chân và tục hai đế
Hảo tướng thường viên dung
Từng bước trên đất thật
Pháp giới sáng vô cùng.