Chân Diệu Từ

Thể loại: Thi kệ

Chân Diệu Từ

Chân niệm thường an trú
Diệu từ là nguồn vui
Hạt xuân gieo bất tận
Hoa nở độ muôn người.