Chân Đạt

Thể loại: Thi kệ

Chân Đạt

Chân tính luôn có mặt
Đạt ngộ trong tầm tay
Ngồi yên vững như núi
Ngoài kia trăng sáng đầy.