Triển lãm thư pháp tại New York 2013

Triển lãm thư pháp tại New York 2013

Thể loại: Hoằng pháp

Triển lãm thư pháp tại New York 2013

Triển lãm thư pháp ABC New York 2013 (3).jpg
Thầy cúi chào đại chúng tham dự triển lãm
Triển lãm thư pháp ABC New York 2013 (4).jpg
Thầy thỉnh chuông
Triển lãm thư pháp ABC New York 2013 (1).jpg
This is it
Triển lãm thư pháp ABC New York 2013 (2).jpg
Be beautiful be yourself
Triển lãm thư pháp ABC New York 2013 (6).jpg
You are therefore I am
Triển lãm thư pháp ABC New York 2013 (9).jpg
Circle
Triển lãm thư pháp ABC New York 2013 (10).jpg
Triển lãm thư pháp ABC New York 2013 (11).jpg
Triển lãm thư pháp ABC New York 2013 (12).png
Triển lãm thư pháp ABC New York 2013 (13).png
Triển lãm thư pháp ABC New York 2013 (14).png
Triển lãm thư pháp ABC New York 2013 (7).jpg