Thầy về Việt Nam 2008

Thầy về Việt Nam 2008

Thể loại: Hoằng pháp

Thầy về Việt Nam 2008

2008 05 01 Khóa tu tại chùa Bằng tụng kinh

2008 05 01 khóa tu tại chùa Bằng tụng kinh

2008 05 01 Khóa tu tại chùa Bằng thiền hành

2008 05 01 khóa tu tại chùa Bằng thiền hành

2008-05-01 Chùa bằng – lễ truyền 5 giới

2008-05-01 chùa bằng - lễ truyền 5 giới

2008 05 01 Khóa tu tại chùa Bằng

2008 05 01 khóa tu tại chùa Bằng

2008 05 07 Khách sạn Kim Liên Hà Nội

2008 05 07 khách sạn Kim Liên Hà Nội

2008 05 12 Tăng thân quốc tế Làng Mai Hồ Gươm

2008 05 12 tăng thân quốc tế Làng Mai Hồ Gươm

2008 05 12 Thiền hành tại Hồ Gươm

2008 05 12 thiền hành tại Hồ Gươm

2008 05 13 Chùa Đình Quán

2008 05 13 chùa Đình Quán nón lá

2008 05 14 Chúng Tiếp Hiện tham dự Vesak

2008 05 14 chúng tiếp hiện tham dự Vesak

2008 05 14 Tăng thân Làng Mai tham dự Vesak áo nâu nón lá

2008 05 14 tăng thân Làng Mai tham dự Vesak

2008 05 14 Thiền sư Nhất Hạnh tại Vesak

2008 05 14 ts Nhất Hạnh tại Vesak

2008 05 14 Tăng thân Làng Mai niệm Bồ Tát Quan Thế Âm

2008 05 14 tăng thân Làng Mai niệm Bồ Tát Quan Thế Âm

2008 05 14 Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng tại Vesak

2008 05 14 ts Nhất hạnh thuyết giảng tại vesak

2008 05 14 Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Vesak Hà Nội

2008 05 14 thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Vesak Hà Nội

2008 05 22 Khóa tu doanh nhân Hội An bãi biển

2008 05 22 khóa tu doanh nhân Hội An

2008 05 22 Khóa tu doanh nhân Hội An thiền buông thư

2008 05 22 khóa tu doanh nhân Hội An thiền buông thư

2008 05 Từ Hiếu

2008 05 Từ Hiếu

2008 05 22 Tổ đình Từ Hiếu

2008 05 22 Tổ đình Từ Hiếu

2008 05 27 Chùa Pháp Vân hiệp kỵ TNPSXH

2008 05 27 chùa Pháp Vân hiệp kỵ TNPSXH

2008 05 27 Chùa Pháp Vân

2008 05 27 chùa Pháp Vân

2008 06 09 Thiền viện Trúc Lâm

2008 06 09 thiền viện Trúc Lâm

2008 06 09 Thiền viện Trúc Lâm, Thiền sư Nhất Hạnh và Thiền sư Thanh Từ

2008 06 09 thiền viện Trúc Lâm ts Nhất Hạnh và ts Thanh Từ

2008 06 09 Thiền viện Trúc Lâm – Tổ đường

2008 06 09 thiền viện Trúc Lâm tổ đường

2008 05 Tu viện Bát Nhã tăng thân trẻ

2008 05 tu viện Bát Nhã tăng thân trẻ

2008 06 tu viện Bát Nhã công trường Mẹ

2008 06 tu viện Bát Nhã công trường mẹ