Thái Lan 2013

Thái Lan 2013

Thể loại: Hoằng pháp

Thái Lan 2013

Đón Sư Ông về đất mới

Đón Sư Ông về đất mới  (1).jpg
Đón Sư Ông về đất mới  (2).jpg
Đón Sư Ông về đất mới  (3).jpg
Sư Ông và 13 tập sự xuất gia.jpg
Sư Ông và 13 tập sự xuất gia
Tụng kinh trong phòng lễ tân.JPG
Tụng kinh tại Triển lãm Thư Pháp 03/04/2013
Băng khánh thành.JPG
Phòng triển lãm Thư pháp
Sư Ông cắt băng khánh thành
Sư Ông cắt băng khánh thành
Sư Ông nơi bàn viết thư pháp.JPG
Sư Ông viết thư pháp
Phòng triển lãm (1).JPG
Phòng triển lãm (2).JPG
Phòng triển lãm (3).JPG
Tại Đại học Mahidol
Tại Đại Học Mahidol
Pháp thoại – Together We are one
Khóa tu gia đình và wake up 13-17 (1).jpg
Khoá tu gia đình và Wake up
Lễ truyền giới ở MCU.jpg
Lễ truyền giới tại MCU
Khóa tu xuất sĩ (1).jpg
Khoá tu xuất sĩ
Lễ dẫn thỉnh gia đình cây hoa gạo (7).jpg
Lễ dẫn thỉnh Gia đinh Cây hoa gạo
Lễ xuất gia cây hoa gạo.jpg
Lễ xuất gia Cây hoa gạo
Lễ xuất gia cây hoa gạo (2).jpg
Lễ xuất gia Cây hoa gạo
Gia đình cây hoa gạo 1.jpg
Gia đình Cây hoa gạo
Lễ truyền đăng (1).jpg
Lễ truyền đăng
Br. Pháp Dung.jpg
Br. Pháp Dung
Khóa tu gia đình và wake up 13-17 (1).jpg
Khoá tu gia đinh và Wake up
Khóa tu gia đình và wake up 13-17 (5).jpg
Khóa tu gia đình và wake up 13-17 (6).jpg
Khóa tu gia đình và wake up 13-17 (7).jpg
Khóa tu gia đình và wake up 13-17 (9).jpg
Khóa tu gia đình và wake up 13-17 (8).jpg
Khóa tu gia đình và wake up 13-17 (10).jpg
Khóa tu gia đình và wake up 13-17 (11).jpg
Khóa tu gia đình và wake up 13-17 (13).jpg
Khóa tu gia đình và wake up 13-17 (14).jpg
Khóa tu gia đình và wake up 13-17 (16).jpg
Khóa tu gia đình và wake up 13-17 (17).jpg
Khóa tu gia đình và wake up 13-17 (19).jpg
Khóa tu gia đình và wake up 13-17 (25).jpg
wake up Thai Lan (1).jpg
Wake up Thái Lan
wake up Thai Lan (3).jpg
Wake up Thái Lan
wake up Thai Lan (4).jpg
Wake up Thái Lan