Lịch trình chuyến đi Việt Nam năm 2005- Huế

Lịch trình chuyến đi Việt Nam năm 2005- Huế

Thể loại: Hoằng pháp

Lịch trình chuyến đi Việt Nam năm 2005- Huế

Lịch Trình
Chuyến Viếng Thăm của Thiền sư Nhất Hạnh
và Phái Ðoàn Phật Giáo Quốc Tế thuộc Tăng Thân Làng Mai
tại Tỉnh Thừa Thiên – Huế
Từ ngày 18-02-2005 (10/1 âl) đến ngày 15-03-2005 (6/2 âl)

 • 18-02-2005 (10/1 âl) Thứ Sáu:

7:50 – Ðến phi trường Phú Bài, đi về chùa Từ Ðàm

10:00 – Thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tổ Ðình Từ Ðàm

            Thăm viếng và đảnh lễ H.T. Trưởng Ban Trị Sự

             và Chư Tôn Giáo Phẩm Ban Trị Sự GHPG Tỉnh Thừa Thiên Huế

11:00 – Rời Tổ Ðình Từ Ðàm, đi về Tổ Ðình Từ Hiếu

11:30 – Thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tổ Ðình Từ Hiếu

12:30 – Nhận phòng

13:00 – Ăn trưa và nghỉ ngơi cả buổi chiều

18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

 • 19-02-2005 (11/1 âl) Thứ Bảy:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Từ Hiếu

7:00 – Rời chùa Từ Hiếu

7:30 – Thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tổ Ðình Quốc Ân

8:30 – Thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tổ Ðình Tây Thiên

9:30 – Thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tổ Ðình Trúc Lâm

11:00 – Tham dự lễ kỵ Ôn Pháp Hải và ăn trưa tại chùa Pháp Hải

12:30 – Rời chùa Pháp Hải, về lại chùa Từ Hiếu

14:00 – Rời chùa Từ Hiếu

14:30 – Thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tổ Ðình Tường Vân

15:30 – Thăm viếng Ni Viện Diệu Ðức Ni Chúng Làng Mai đảnh lễ

             Ni Trưởng, Quý Sư Bà và Quý Ni Sư Ni Viện Diệu Ðức

16:30 – Thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tổ Ðình Linh Quang

17:30 – Về lại chùa Từ Hiếu 18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

 • 20-02-2005 (12/1 âl) Chủ Nhật:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Từ Hiếu

7:00 – Rời chùa Từ Hiếu, đi đến chùa Từ Ðàm

7:30 – Pháp thoại, Tương lai và sự phát triển của Phật giáo tại Tây phương

9:30 – Ði thiền đến chùa Báo Quốc

11:00 – Thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tổ Ðình Báo Quốc Tham dự lễ kỵ Tổ

            và ăn trưa tại chùa Báo Quốc

13:00 – Rời chùa Báo Quốc, về lại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

 • 21-02-2005 (13/1 âl) Thứ Hai:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Từ Hiếu

7:00 – Rời chùa Từ Hiếu, thăm viếng Ban Giám Hiệu trường Trung Cấp Phật Học tại chùa Báo Quốc

8:00 – Thuyết giảng và chia sẻ với Tăng Ni sinh trường Trung Cấp Phật Học tại chùa Báo Quốc

10:00 – Rời chùa Báo Quốc, đi đến chùa Châu Lâm

11:00 – Thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tổ Ðình Châu Lâm

            Tham dự lễ kỵ Ôn Châu Lâm và ăn trưa tại đây

13:00 – Rời chùa Châu Lâm, về lại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

 • 22-02-2005 (14/1 âl) Thứ Ba:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Từ Hiếu

8:00 – Bố Tát (có chương trình riêng)

12:00 – Ăn trưa tại chùa Từ Hiếu

14:00 – Rời chùa Từ Hiếu, thăm viếng làng Thành Trung, Huế

16:30 – Rời làng Thành Trung, về lại chùa Từ Hiếu

18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

 • 23-02-2005 (15/1 âl) Thứ Tư:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Từ Hiếu

7:00 – Rời chùa Từ Hiếu

8:00 – Thăm viếng Ðại Nội

9:30 – Ði bộ từ Ðại Nội sang thăm chợ Ðông Ba ( theo đường 23 Tháng 8 ra cửa Thượng Tứ)

12:00 – Về lại chùa Từ Hiếu và ăn trưa

15:00 – Thăm viếng chùa Hồng Ân Ni Chúng Làng Mai đảnh lễ Quý Sư Bà
và Quý Ni Sư chùa Hồng Ân

16:30 – Rời chùa Hồng Ân , về lại chùa Từ Hiếu

18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

 • 24-02-2005 (16/1 âl) Thứ Năm:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Từ Hiếu

7:00 – Rời chùa Từ Hiếu, đi đến chùa Báo Quốc

8:00 – Thuyết giảng và chia sẻ với Tăng Ni sinh trường Trung Cấp Phật Học tại chùa Báo Quốc

10:00 – Thiền hành

11:00 – Ăn trưa tại chùa Báo Quốc

13:30 – Thiền buông thư

15:00 – Pháp đàm

17:00 – Rời chùa Báo Quốc, về lại chùa Từ Hiếu

18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

 • 25-02-2005 (17/1 âl) Thứ Sáu:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Từ Hiếu

7:00 – Rời chùa Từ Hiếu, thăm viếng Ban Giám Hiệu Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế (chùa Hồng Ðức)

8:00 – Thuyết giảng và chia sẻ với Tăng Ni sinh Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế

10:00 – Thiền hành

11:00 – Ăn trưa tại chùa Hồng Ðức

13:30 – Thiền buông thư

15:00 – Pháp đàm

17:00 – Rời chùa Hồng Ðức, về lại chùa Từ Hiếu

18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

 • 26-02-2005 (18/1 âl) Thứ Bảy:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Từ Hiếu

7:00 – Rời chùa Từ Hiếu, thăm viếng và đảnh lễ Bảo Tháp Tổ Liễu Quán

8:00 – 17:00 – Trại cho Gia Ðình Phật Tử với chủ đề Kinh thơ nhạc tâm linh (có chương trình riêng)

17:00 – Rời Tháp Tổ, về lại chùa Từ Hiếu

18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

 • 27-02-2005 (19/1 âl) Chủ Nhật:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Từ Hiếu

7:00 – Rời chùa Từ Hiếu, thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Quốc Tự Linh Mụ

8:00 – Thuyết giảng, Tuệ giác Phật Giáo trong Truyện Kiều và sự áp dụng vào đời sống hằng ngày

10:00 – Thiền hành

11:00 – Ăn trưa tại chùa Linh Mụ

13:30 – Thiền buông thư

15:00 – Pháp đàm

17:00 – Rời chùa Linh Mụ, về lại chùa Từ Hiếu

18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

 • 28-02-2005 (20/1 âl) Thứ Hai:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Từ Hiếu

7:00 – Rời chùa Từ Hiếu ra bến thuyền khách sạn Hương Giang

8:00 – 17:00 – Thăm viếng Lăng Gia Long bằng thuyền và lễ phóng sanh trên sông Hương

                      ( có chương trình riêng)

18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

 • 01-03-2005 (21/1 âl) Thứ Ba:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Từ Hiếu

7:00 – Rời chùa Từ Hiếu

8:00 – 17:00 – Thăm viếng Lăng Minh Mạng, Khải Ðịnh, Tự Ðức bằng xe (có chương trình riêng)

18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

 • 02-03-2005 (22/1 âl) đến 04-03-2005 (24/1 âl):

                Tham dự lễ kỵ Ôn Tăng Thống tại chùa Tường Vân (22/1 âl)

                Sáng nghỉ ngơi hay thăm viếng cá nhân (23/1 và 24/1 âl)

                Khóa tu Cư Sĩ tại chùa Từ Ðàm từ 16:00 đến 21:00 giờ mỗi ngày (có chương trình riêng)

 • 05-03-2005 (25/1 âl) Thứ Bảy:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Từ Hiếu

7:00 – Rời chùa Từ Hiếu, đi đến chùa Từ Ðàm

8:00 – Thuyết giảng, Bản chất của Tình Yêu

10:00 – Thiền hành 11:00 – Ăn trưa tại chùa Từ Ðàm

13:30 – Thiền buông thư

15:00 – Lễ tụng Năm Giới Quý Báu

17:00 – Rời chùa Từ Ðàm, về lại chùa Từ Hiếu

18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

 • 06-03-2005 (26/1 âl) Chủ Nhật:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Từ Hiếu

7:00 – Rời chùa Từ Hiếu, thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tổ Ðình Thuyền Tôn

8:00 – Thuyết giảng, Văn hóa Việt Nam có thể đóng góp những gì cho sự an vui

          và hòa bình của thế giới hiện tại ?

10:00 – Thiền hành

11:00 – Ăn trưa tại chùa Thuyền Tôn

13:30 – Thiền buông thư

15:00 – Thiền trà

17:00 – Rời chùa Thuyền Tôn, về lại chùa Từ Hiếu

18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

 • 07-03-2005 (27/1 âl) đến 11-03-2005 (2/2 âl):

            Khóa tu Tăng Ni tại chùa Từ Hiếu từ 7:30 đến 17:00 giờ mỗi ngày (có chương trình riêng

             trong đó có một buổi Bố tát vào sáng ngày 09-03-2005 (29/1 âl))

 • 12-03-2005 (3/2 âl) Thứ Bảy:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Từ Hiếu

8:00 – 13:00 Cổ Phật Khất Thực từ chùa Từ Hiếu đến Ðàn Nam Giao (có chương trình riêng)

18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

 • 13-03-2005 (4/2 âl) Chủ Nhật:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Từ Hiếu

8:00 – Thuyết giảng, Vai trò của các Tôn Giáo trong việc giúp lành mạnh hóa xã hội

10:00 – Lễ kỵ Ôn Từ Hiếu (vì phái đoàn phải đi Hà Nội trước ngày kỵ của Ôn hai ngày)

11:00 – Ăn trưa tại chùa Từ Hiếu

13:30 – Thiền buông thư

15:00 – Thiền lạy

18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu và nghỉ ngơi

 • 14-03-2005 (5/2 âl) Thứ Hai: (ngày nghỉ ngơi, thu xếp hành lý và chia tay)

6:00 – Ăn sáng tại chùa Từ Hiếu

11:00 – Ăn trưa tại chùa Từ Hiếu

18:00 – Ăn tối tại chùa Từ Hiếu

 • 15-03-2005 (6/2 âl) Thứ Ba:

6:00 – Chuyển hành lý lên xe , ăn sáng cá nhân

6:30 – Rời chùa Từ Hiếu, ra phi trường đi Hà Nội, chuyến bay VN242,

          rời lúc 8:30AM và đến Hà Nội lúc 9:40AM