Thầy về Việt Nam 2007

Thầy về Việt Nam 2007

Thể loại: Hoằng pháp

Thầy về Việt Nam 2007

Lịch Trình Viếng Thăm của Thiền sư Nhất Hạnh tại Việt Nam từ tháng 02 đến tháng 05 năm 2007

Tháng Hai, 2007

2007 02 20 Thiền sư Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai đến VN sân bay Tân Sơn Nhất, chào đón Tăng thân Làng Mai tại Chùa Pháp Vân

2007 02 20 ts Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai đến VN sân bay TSN

2007 02 21 Thăm nhà sách FAHASA

2007 02 21 thăm nhà sách Fahasa

2007 02 22 Pháp thoại tại Chùa Pháp Vân

2007 02 22 pháp thoại tại chùa Pháp Vân

2007 02 23 Ngày xuân bói Kiều tại Chùa Pháp Vân

2007 02 23 ngày xuân bói kiều chùa Pháp Vân

2007 02 27 Thăm Thiền sư Thanh Từ tại Thiền Viện Trúc Lâm

2007 02 27 ts Nhất Hạnh ts Thanh Từ dắt tay

Tháng 03, 2007

2007 03 01 Tụng kinh thiền đường Cánh Đại Bàng – Tu viện Bát Nhã

2007 03 01 tụng kinh thiền đường Cánh Đại Bàng - tv Bát Nhã

2007 03 04 Tu viện Bát Nhã, Công trường Mẹ

2007 03 04 Công trường Mẹ

2007 03 03 Lễ dẫn thỉnh xuất gia Trầm Hương

2007 03 10 rước giới bản Đại giới đàn Phương Bối

2007 03 10 rước giới bản Đại giới đàn Phương Bối

2007 03 11 Tăng thân làng Mai khất thực tại Bảo Lộc

2007 03 11 Tăng thân làng Mai khất thực tại Bảo Lộc

2007 03 15 Khóa tu cho doanh nhân Khu Du Lịch Văn Thánh

2007 03 15 khóa tu cho doanh nhân - kdl Văn Thánh - ts Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai

2007 03 16 – 18 Trai Đàn chẩn tế tại miền nam chùa Vĩnh Nghiêm

2007 03 16 18 Trai Đàn chẩn tế tại miền nam chùa Vĩnh Nghiêm

2007 03 23 Thiền sư Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai về Chùa Từ Hiếu

2007 03 23 ts Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai Từ Hiếu

2007 03 24 Thăm Từ Hiếu bản in gỗ Nhật tụng thiền môn

2007 03 30 Từ Hiếu – ngày nay bên nhau – Tăng thân Làng Mai

2007 03 30 Từ Hiếu - ngày nay bên nhau - Tăng thân Làng Mai

2007 03 31 Cổ phật khất thực từ chùa Từ Hiếu đến Đàn Nam Giao – Tăng thân Làng Mai

2007 03 31 Cổ phật khất thực từ chùa Từ Hiếu đến Đàn Nam - Làng Mai

Tháng 04, 2007

2007 04 02 Trai Đàn Chẩn Tế tại Huế -Tăng thân Làng Mai

2007 04 02 Trai Đàn Chẩn Tế tại Huế -Tăng thân Làng Mai

2007 04 02 Trai Đàn Chẩn Tế Huế Quốc Tự Diệu Đế – Tăng thân Làng Mai

2007 04 02 Trai Đàn Chẩn Tế Huế Quốc Tự Diệu Đế - tăng thân Làng Mai

2007 04 02 Đại Trai Đàn Chẩn Tế Huế Quốc Tự Diệu Đế lễ phóng đăng

2007 04 02 Trai Đàn Chẩn Tế Huế Quốc Tự Diệu Đế lễ phóng đăng tại sông Hương

2007 04 20 Trai Đàn Chẩn Tế Sóc Sơn

2007 04 25 Tăng thân làng mai thăm Quốc Tử Giám Hà Nội

2007 04 25 Tăng thân làng mai thăm Quốc Tử Giám Hà Nội

2007 04 28 Khóa tu tại Ninh Bình – ts Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai

2007 04 28 khóa tu tại Ninh Bình - ts Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai

2007 04 30 thăm nhà thờ Pháp Diệm – tăng thân Làng Mai

2007 04 30 thăm nhà thờ Pháp Diệm - tăng thân Làng Mai

Tháng 5, 2007

2007 05 04 tăng thân Làng Mai thiền hành tại Hà Nội

2007 05 04 tăng thân Làng Mai thiền hành tại Hà Nội

2007 05 04 Tăng thân Làng Mai thăm chùa Một Cột,

2007 05 04 thiền hành thăm chùa Một Cột - ts Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai

Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp