Chân Y

Thể loại: Thi kệ

Chân Y

Chân nguyện là chân đạo
Y vương tức Pháp vương
Dưới cội bồ đề mát
Có pháp tọa kim cương