Chân Ngộ

Thể loại: Thi kệ

Chân Ngộ

Chân nhân trước mặt cười không nói
Ngộ đạo ngồi nhìn mây trắng bay
Trúc tím hoa vàng bày diệu hữu
Trăng trong mây bạc vẫn còn đây.