Tôi không ngủ mơ đâu ngày hôm nay đẹp lắm thật mà !

Tôi không ngủ mơ đâu ngày hôm nay đẹp lắm thật mà !

Thể loại: Thư pháp

Tôi không ngủ mơ đâu ngày hôm nay đẹp lắm thật mà !